GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages


Manual Reference Pages  -  NO::DATO (3)

.ds Aq ’

NAME

No::Dato - Norwegian dates

CONTENTS

SYNOPSIS use No::Dato qw(tekstdato helligdag helligdager);

 print tekstdato(time), "\n";
 if (helligdag(time)) {
   print "Idag er det ", helligdag(time), "\n";
 }

 for (helligdager()) {
   print "$_\n";
 }DESCRIPTION

<B>This documentation is written in Norwegian.B>

Denne modulen tilbyr funksjoner for aa haandtere det som er spesielt med datoer paa norsk. Dette gjelder blant annet aa identifisere offentlige ho\k:/ytidsdager.

Fo\k:/lgende funksjoner er tilgjengelig:
tekstdato($time) Denne rutinen returnerer en dato formatert paa formen: fredag, 7. februar 2004Argumentet er en vanlig perl $time verdi. Hvis argumentet utelates saa benyttes dagens dato.

helligdag($time) Rutinen avgjo\k:/r om en gitt dato er en norsk helligdag eller ikke. Hvis det er en helligdag saa vil navnet paa helligdagen bli returnert. Hvis det er en vanlig hverdag eller lo\k:/rdag saa vil en tom streng (som er FALSE i perl) bli returnert.

Argumentet kan vaere en vanlig $time verdi eller en streng paa formen AaAaAaAa-MM-DD.

For denne funksjonen er helligdag definert til aa vaere det samme som norsk offentlig ho\k:/ytidsdag samt so\k:/ndager, dvs de dagene som er ro\k:/de paa kalenderen. Dette inkluderer nyttaarsdagen, samt 1. og 17. mai selv om disse egentlig ikke er hellige.

hverdag($time) Rutinen avgjo\k:/r om en gitt date er en hverdag eller ikke. Lo\k:/rdag er her ikke regnet som hverdag.

Argumentet kan vaere en vanlig $time verdi eller en streng paa formen AaAaAaAa-MM-DD.

helligdager($year) Denne rutinen vil returnere en liste av datostrenger, e\k:'for hver helligdag i aaret gitt som argument. Hvis argumentet mangler vil vi bruke innevaerende aar. Datostrengene er paa formen:  "AaAaAaAa-MM-DD skjaertorsdag"Dvs. datoen formatert i henhold til ISO 8601 etterfulgt av navnet paa helligdagen. Listen vil vaere sortert paa dato.

For denne funksjonen er helligdag definert til aa vaere det samme som norsk offentlig ho\k:/ytidsdag. So\k:/ndagene er ikke tatt med selv om funksjonen helligdag(), beskrevet over, er TRUE for disse.

SEE ALSO

HTTP::Date, som kan konvertere til og fra ISO 8601 formaterte datoer (AaAaAaAa-MM-DD).

AUTHOR

Gisle Aas <gisle@aas.no>

POD ERRORS

Hey! <B>The above document had some coding errors, which are explained below:B>
Around line 38: Non-ASCII character seen before =encoding in ’aa’. Assuming ISO8859-1
Search for    or go to Top of page |  Section 3 |  Main Index


perl v5.20.3 NO::DATO (3) 2004-05-21

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with manServer 1.07.