GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages


Manual Reference Pages  -  NO::KONTONR (3)

.ds Aq ’

NAME

No::KontoNr - Check Norwegian bank account numbers

CONTENTS

SYNOPSIS  use No::KontoNr qw(kontonr_ok);

  if (personnr_ok($nr)) {
      # ...
  }DESCRIPTION

<B>This documentation is written in Norwegian.B>

Denne modulen kan brukes for aa sjekke norske bankontonumre. Det siste sifferet i et banknummer er kontrollsiffer og maa stemme overens med resten for at det skal vaere et gyldig nummer.

Modulen inneholder ogsaa funksjoner for aa regne ut modulus 10 og modulus 11 kontrollsiffer. Disse algoritmene brukes blandt annet hvis du vil generere KID naar du skal fylle ut giroblanketter. De finnes ogsaa en fuksjon som kan brukes for aa formatere kronebelo\k:/p.

Ingen av funksjonene eksporteres implisitt. Du maa be om dem. Fo\k:/lgende funksjoner er tilgjengelig:
kontonr_ok($nr) Funksjonen kontonr_ok() vil returnere FALSE hvis kontonummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig saa vil funksjonen returnere $nr paa standard form (11 siffer for bankkontonummer og 7 siffer for gamle postgironummer) . Nummeret som gis til kontonr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.
kontonr_f($nr) Funksjonen kontonr_f() vil formattere et kontonummer paa standard form (####.##.#####). Hvis kontonummeret ikke er gyldig saa byttes alle sifferene ut med ?.
kredittkortnr_ok($nr) Funksjonen kredittkortnr_ok() vil returnere FALSE hvis kredittkortnummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig saa vil funksjonen returnere kortselskapets navn. Nummeret som gis til kredittkortnr_ok() kan inneholde blanke eller punktumer.
nok_f($tall) Denne funksjonen vil formatere tall paa formen:     300,50
   4.300,-Det skulle passe bra naar man skal skrive ut kronebelo\k:/p. O\k:/rebelo\k:/pet 00 byttes ut med strengen - , dvs. at tallene laines opp korrekt hvis du ho\k:/yrejusterer dem.

mod_10($tall) Denne funksjonen regner ut modulus 10 kontrollsifferet til tallet gitt som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer saa ignoreres de.

Modulus 10 algoritmen benyttes blandt annet for aa generere kontrollsiffer til de fleste internasjonale kredittkortnummer.

mod_11($tall) Denne funksjonen regner ut modulus 11 kontrollsifferet til tallet gitt som argument. Hvis argumentet inneholder tegn som ikke er siffer saa ignoreres de. Naar denne algoritmen benyttes saa kan det vaere tall som det ikke finnes noe gyldig kontrollsiffer for, og da vil mod_11() returnere verdien undef.

Modulus 11 algoritmen benyttes blandt annet for aa generere kontrollsiffer til norske bankkontonummer.

SEE ALSO

Business::CreditCard

AUTHOR

Gisle Aas <gisle@aas.no>

POD ERRORS

Hey! <B>The above document had some coding errors, which are explained below:B>
Around line 29: Non-ASCII character seen before =encoding in ’aa’. Assuming ISO8859-1
Search for    or go to Top of page |  Section 3 |  Main Index


perl v5.20.3 NO::KONTONR (3) 1999-10-13

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with manServer 1.07.