GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages


Manual Reference Pages  -  NO::PERSONNR (3)

.ds Aq ’

NAME

No::PersonNr - Check Norwegian Social security numbers

CONTENTS

SYNOPSIS  use No::PersonNr qw(personnr_ok);

  if (personnr_ok($nr)) {
      # ...
  }DESCRIPTION

<B>This documentation is written in Norwegian.B>

Denne modulen kan brukes for aa sjekke norske personnummer. De 2 siste siffrene i personnummerene er kontrollsiffre og maa stemme overens med resten for at det skal vaere et gyldig nummer. Modulen inneholder ogsaa funksjoner for aa bestemme personens kjo\k:/nn og personens fo\k:/dselsdato.

Ingen av rutinene eksporteres implisitt. Du maa be om dem. Fo\k:/lgende funksjoner er tilgjengelig:
personnr_ok($nr) Funksjonen personnr_ok() vil returnere FALSE hvis personnummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig saa vil funksjonen returnere $nr paa standard form. Nummeret som gis til personnr_ok() kan inneholde ’ ’ eller ’-’.

Standard form er her definert som 11 siffer uten noe skilletegn mellom tallgrupper.

er_mann($nr) Vil returnere TRUE hvis $nr tilho\k:/rer en mann. Rutinen vil croake hvis nummeret er ugyldig.
er_kvinne($nr) Vil returnere TRUE hvis $nr tilho\k:/rer en kvinne. Rutinen vil croake hvis nummeret er ugyldig.
fodt_dato($nr) Vil returnere personens fo\k:/dselsdato paa formen AaAaAaAa-MM-DD. Rutinen returnerer "" hvis nummeret er ugyldig.

REFERENCES

[1] Hjelpenummer for personer uten kjent fo\k:/dselsnummer, Torbjo\k:/rn Nystadnes, Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS (KITH). KITH-rapport, Rapportnummer 11/98, ISBN 82-7846-051-5, 1998-12-11.
[2] Fo\k:/dselsnummeret, oppbygging - kontrollsiffer - lo\k:/sning etter aar 2000. Brosjyre fra Skattedirektoratet.
[3] Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering,

LIMITATIONS

Personnummersystemet haandterer kun aarstall fra og med 1855 til og med 2054.

AUTHORS

Gisle Aas <gisle@aas.no>, Peter J. Acklam <pjacklam@online.no>, Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>, Hallvard B. Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>.

POD ERRORS

Hey! <B>The above document had some coding errors, which are explained below:B>
Around line 30: Non-ASCII character seen before =encoding in ’aa’. Assuming ISO8859-1
Search for    or go to Top of page |  Section 3 |  Main Index


perl v5.20.3 NO::PERSONNR (3) 2003-10-06

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with manServer 1.07.