GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages


Manual Reference Pages  -  GROFF_MMSE (7)

NAMN

groff_mmse - svenska mm makro f�r groff

CONTENTS

Syntax
Beskrivning
Brev
Filer

SYNTAX

groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

BESKRIVNING

mmse �r en svensk variant av mm. Alla texter �r �versatta. En A4 sida f�r text som �r 13 cm bred, 3.5 cm indragning samt �r 28.5 cm h�g. Det finns st�d f�r brevuppst�llning enligt svensk standard f�r v�nster och h�gerjusterad text.

COVER kan anv�nda se_ms som argument. Detta ger ett svenskt f�rs�ttsblad. Se groff_mm(7) f�r �vriga detaljer.

BREV

Tillg�ngliga brevtyper:
.LT SVV
  V�nsterst�lld l�ptext med adressat i position T0 (v�nsterst�llt).
.LT SVH
  H�gerst�lld l�ptext med adressat i position T4 (passar f�nsterkuvert).
F�ljande extra LO-variabler anv�nds.
.LO DNAMN namn
  Anger dokumentets namn.
.LO MDAT datum Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).
.LO BIL str�ng Anger bilaga, nummer eller str�ng med Bilaga (LetBIL) som prefix.
.LO KOMP text Anger kompletteringsuppgift.
.LO DBET beteckning Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.
.LO BET beteckning Anger beteckning (�rendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).
.LO SIDOR antal Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.
Om makrot .TP �r definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. D�r l�gger man l�mpligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

J�rgen H�gg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

/usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKS�

groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
groff_mm(7)
Search for    or go to Top of page |  Section 7 |  Main Index


Groff Version 1.19.2 GROFF_MMSE (7) 24 March 2016

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with manServer 1.07.