GSP
Quick Navigator

Search Site

Unix VPS
A - Starter
B - Basic
C - Preferred
D - Commercial
MPS - Dedicated
Previous VPSs
* Sign Up! *

Support
Contact Us
Online Help
Handbooks
Domain Status
Man Pages

FAQ
Virtual Servers
Pricing
Billing
Technical

Network
Facilities
Connectivity
Topology Map

Miscellaneous
Server Agreement
Year 2038
Credits
 

USA Flag

 

 

Man Pages
ncurses(3) FreeBSD Library Functions Manual ncurses(3)

ncurses - CRT screen handling and optimization package

#include <ncurses.h>
 

ncurses ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸® routine¿¡¼­´Â, ´Ü¸»¿¡ ÀÇÁ¸ÇÏÁö ¾Ê´Â ¹æ¹ýÀ¸·Î, ±× ³ª¸§´ë·Î ÃÖÀûÈ­ÇØ Ä³¸¯ÅÍ È­¸éÀ» °»½ÅÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ncurses routine´Â, System V Release 4 UNIX ÀÇ curses(3) ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸®¸¦ ¿¡¹Â·¹ÀÌÆ® ÇÕ´Ï´Ù¸¸, ¼Ò½º Çü½Ä¿¡¼­ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÀçºÐ¹èÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. System V Release 4 UNIX ÀÇ curses ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ¿¡ ´ëÇؼ­´Â, °¢°¢ÀÇ ¸Þ´º¾ó ÆäÀÌÁöÀÇ ¹ö±× ¼½¼ÇÀ¸·Î ¼³¸íÇÕ´Ï´Ù. Â÷ÀÌ´Â Á¶±Ý ¹Û¿¡ ¾ø°í, ncurses °¡ ¹ßÀüÇÏ´Â °Í¿¡ µû¶ó, Â÷ÀÌ´Â Àû°Ô µË´Ï´Ù.
ÀÌ routine¸¦ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº, -lncurses ¿É¼Ç, ¶Ç´Â(»ý¼ºµÇ¾úÀ» °æ¿ì´Â) -ldcurses ³ª -lpcurses µîÀÇ µð¹ö±× ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸®ÀÇ 1 °³¸¦ »ç¿ëÇØ ¸µÅ© ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. dcurses ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸®´Â, curses ¾×¼ÇÀ» ±â¼úÇÑ Æ®·¹À̽º ·Î±×¸¦ »ý¼ºÇÕ´Ï´Ù. pcurses ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸®´Â, ÇÁ·ÎÆÄÀÏÈ­¸¦ ¼­Æ÷Æ®ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ncurses ÆÐÅ°Áö¿¡¼­´Â, È­¸é Àüü, À©µµ¿ì, ÆеåÀÇ Á¶ÀÛ, À©µµ¿ì¿Í Æе忡ÀÇ Ãâ·Â, ´Ü¸» ÀÔ·ÂÀÇ µ¶ ºÕºñ¾î, ´Ü¸», ncurses ÀԷ°ú Ãâ·ÂÀÇ ¿É¼ÇÀÇ Á¦¾î, ȯ°æ Äí¿¡¸® routine, Ä®¶ó Á¶ÀÛ, ¼ÒÇÁÆ® label Å°ÀÇ »ç¿ë, terminfo ±â´É, Àú·¹º§ ncurses routine¿¡ÀÇ ¾×¼¼½º°¡ ¼­Æ÷Æ® µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
routine¸¦ ÃʱâÈ­ÇÏ·Á¸é , routine initscr ³ª newterm (À»)¸¦ È£ÃâÇÏ°í ³ª¼­, À©µµ¿ì¿Í È­¸éÀ» ó¸®ÇÏ´Â ±× ¿ÜÀÇ routine¸¦ »ç¿ëÇÑ´Ù ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¾·áÀü¿¡´Â, routine endwin ¸¦ È£ÃâÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ¿¡ÄÚ ÇÏÁö ¾Ê°í 1 ȸ¿¡ 1 ij¸¯Å;¿ ÀÔ·ÂÇÏ·Á¸é (ÀÎÅÍ·¢Æ¼ºê·Î È­¸é ÁÖµµÀÇ ´ëºÎºÐÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÇÊ¿ä), ÀÌÇÏÀÇ ¼øÂ÷ ¼ø¼­¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

initscr(); cbreak(); noecho() ;
´ëºÎºÐÀÇ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­´Â, ÀÌÇÏÀÇ ¼øÂ÷ ¼ø¼­µµ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.

nonl(); intrflush(stdscr, FALSE); keypad(stdscr, TRUE) ;
ncurses ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÇÇàÇϱâ Àü¿¡´Â, ´Ü¸»ÀÇ tab stop¸¦ ¼³Á¤ÇØ, Á¤Àǵǰí ÀÖÀ¸¸é ÃʱâÈ­ ij¸¯ÅÍ ¶óÀÎÀ» Ãâ·ÂÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ°ÍÀº, ½© ȯ°æ º¯¼ö TERM ¸¦ export ÇÑ ´ÙÀ½¿¡ ¸í·É tput init ¸¦ ½ÇÇà ½ºÄ¡°í ¹ÙÇà ¼è¾àÇØÁý´Ï´Ù. [»ó¼¼ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â, terminfo(5)¸¦ ÂüÁ¶ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. ]
ncurses ÇÁ·Î±×·¥ ¶óÀ̺귯¸®¿¡¼­´Â, CRT È­¸éÀÇ Àüü³ª ÀϺθ¦ ³ªÅ¸³»´Â ij¸¯ÅÍÀÇ 2 Â÷¿ø ¹è¿­·Î °£ÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Â, windows ¶ó°í ÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ±¸Á¶¸¦ Á¶ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. µðÆúÆ® À©µµ¿ì´Â stdscr ¶ó´Â °ÍÀ¸·Î, »çÀÌÁî´Â ´Ü¸» È­¸éÀÇ »çÀÌÁî (ÀÌ)°¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ±× ¿ÜÀÇ À©µµ¿ì´Â, newwin ·Î ÀÛ¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À©µµ¿ì´Â, WINDOW * ¿Í °°ÀÌ ¼±¾ðÇÑ º¯¼ö·Î ÂüÁ¶ÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ µ¥ÀÌÅÍ ±¸Á¶´Â, ¸Þ´º¾ó ¼½¼Ç 3 ÀÇ ÆäÀÌÁö·Î Çؼ³ÇÏ°í ÀÖ´Â routine (À̸§ÀÌ ¡¸curs_¡¹·Î ½ÃÀ۵Ǵ °Í)(À¸)·Î Á¶ÀÛÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ Áß °¡Àå ±âº»ÀûÀÎ routine´Â, move ¿Í addchÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ routineÀÇ ÀϹÝÀûÀÎ ¹öÁ¯Àº, À̸§ÀÌ w ·Î ½ÃÀ۵˴ϴÙ. ÀÌ ¹öÁ¯¿¡¼­´Â À©µµ¿ì¸¦ ÁöÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. w ·Î ½ÃÀÛµÇÁö ¾Ê´Â routine´Â stdscr ¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÝ´Ï´Ù.
routine¸¦ »ç¿ëÇØ À©µµ¿ì¸¦ Á¶ÀÛÇÑ ´ÙÀ½¿¡´Â refresh °¡ ºÒ·Á °¡ À¯ÀúÀÇ CRT È­¸éÀ» stdscr ¿Í °°ÀÌ Ç¥½ÃÇÏ´Â Áö½Ã°¡ ncurses ¿¡ ³ª¿É´Ï´Ù. À©µµ¿ìÀÇ Ä³¸¯ÅÍÀÇ Å¸ÀÔÀº ½ÇÁ¦·Î´Â chtype (ij¸¯ÅÍ¿Í ¼Ó¼º µ¥ÀÌÅÍ)À̹ǷÎ, ij¸¯ÅÍÀÇ ±× ¿ÜÀÇ Á¤º¸µµ °¢°¢ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ¿Í ÇÔ²² º¸Á¸ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Æеå¶ó°í Çϴ Ư¼öÇÑ À©µµ¿ìµµ Á¶ÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Æеå´Â È­¸éÀÇ »çÀÌÁî¿¡ Á¦ÇѵÇÁö ¾Ê´Â À©µµ¿ì·Î, ÆеåÀÇ ³»¿ëÀº ¿ÏÀüÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø½À´Ï´Ù. »ó¼¼ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â curs_pad(3)¸¦ ÂüÁ¶ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
ij¸¯ÅÍÀÇ È­¸é¿¡ÀÇ ¹¦È­ ¿Ü¿¡, ºñµð¿À ¼Ó¼º°ú Ä®¶óµµ ¼­Æ÷Æ® µÇ°í ÀÖÀ¸¹Ç·Î, ¹ØÁÙ, ¸®¹ö½º ºñµð¿À, Ä®¶óµîÀÇ ¸ðµå·Î, ÀÌ·¯ÇÑ Ç¥½Ã È®Àå ±â´ÉÀ» ¼­Æ÷Æ®ÇÏ°í ÀÖ´Â ´Ü¸»¿¡ ij¸¯Å͸¦ Ç¥½ÃÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶óÀÎ ¹¦È­ ij¸¯Å͸¦ Ãâ·ÂÇϵµ·Ï(µíÀÌ) ÁöÁ¤ÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. ncurses ´Â, ÀԷ½ÿ¡ escape sequence¸¦ ¼Û½ÅÇÏ´Â Ä¿¼­ Å°¿Í function key¸¦ 1 °³ÀÇ °ªÀ¸·Î º¯È¯ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñµð¿À ¼Ó¼º, ¶óÀÎ ¹¦È­ ij¸¯ÅÍ, ÀÔ·ÂÄ¡¿¡¼­´Â, A_REVERSE, ACS_HLINE, KEY_LEFT ¿Í °°Àº, <ncurses.h> ¿¡ Á¤ÀÇµÈ À̸§ÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
ȯ°æ º¯¼ö LINES ¿Í COLUMNS ¸¦ ¼³Á¤ÇßÀ» °æ¿ì, ¶Ç´Â À©µµ¿ì ȯ°æ¿¡¼­ ÇÁ·Î±×·¥À» ½ÇÇàÇÏ°í ÀÖ´Â °æ¿ì, terminfo ·Î ÀÐÈù Á¤º¸´Â, ȯ°æÀÇ Çà°ú Ä÷³ÀÇ Á¤º¸·Î µ¡¾²±âµË´Ï´Ù. ÀÌ°ÍÀº, È­¸éÀÇ »çÀÌÁ º¯°æÇÒ ¼ö ÀÖ´Â, AT&T 630 ·¹À̾îµîÀ¸·Î ½ÇÇàÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÝ´Ï´Ù.
ȯ°æ º¯¼ö TERMINFO ¸¦ Á¤ÀÇÇϸé(ÀÚ), ncurses ¸¦ »ç¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÁ·Î±×·¥Àº, ·ÎÄÃÀÇ ´Ü¸» Á¤ÀǸ¦ üũÇÏ°í ³ª¼­ Ç¥ÁØÀÇ Àå¼Ò¿¡ üũÀÎ ÇÕ´Ï´Ù. ¿¹¸¦ µé¾î TERM ¸¦ att4424 ·Î ¼³Á¤Çϸé(ÀÚ), ÄÄÆÄÀÏ µÈ ´Ü¸» Á¤ÀÇ´Â ÀÌÇÏÀÇ Àå¼Ò¿¡¼­ ¹ß°ßµË´Ï´Ù.

@TERMINFO@/a/att4424 ( a ´Â, Å« µð·ºÅ丮ÀÇ ÀÛ¼ºÀ» ÇÇÇϱâ À§Çؼ­(¶§¹®¿¡) att4424 ÀÇ ÃÖÃÊÀÇ Ä³¸¯Å͸¦ Ä«ÇÇÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ) ±×·¯³ª TERMINFO ¸¦ $HOME/myterms ·Î ¼³Á¤Çϸé(ÀÚ), ncurses´Â ÀÌÇÏÀÇ Àå¼Ò¸¦ ÃÖÃʷΠüũÇÕ´Ï´Ù.

$HOME/myterms/a/att4424
üũ°¡ ½ÇÆп¡ ³¡³ª¸é(ÀÚ), ´ÙÀ½¿¡ ÀÌÇϸ¦ üũÇÕ´Ï´Ù.

@TERMINFO@/a/att4424
ÀÌ°ÍÀº, ½ÃÇè¿ë Á¤ÀǸ¦ °³¹ßÇÏ°í ÀÖ´Â °æ¿ì, ¶Ç´Â @TERMINFO@ ÀÇ ±â·Ï±ÇÀÌ ¾ø´Ù °æ¿ì¿¡ Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
Á¤¼ö º¯¼ö LINES ¿Í COLS ´Â, <ncurses.h>¿¡ Á¤Àǵǰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ Á¤¼ö º¯¼ö¿¡´Â, initscr °¡ È­¸éÀÇ »çÀÌÁî¿¡ µû¶ó °ªÀ» ÀÔ·ÂÇÕ´Ï´Ù. Á¤¼ö TRUE ¿Í FALSE ÀÇ °ªÀº, °¢°¢ 1 ¿Í 0 °¡ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ncurses routine´Â, WINDOW * º¯¼ö curscr µµ Á¤ÀÇÇÕ´Ï´Ù. ÀÌ º¯¼ö´Â, ¾²·¹±â¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ È­¸éÀÇ Å¬¸®¾î³ª À繦ȭ µî, ƯÁ¤ÀÇ Àú·¹º§ Á¶ÀÛÀ¸·Î »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. curscr ´Â, ¼Ò¼öÀÇ routine·Î ¹Û¿¡ »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÔ´Ï´Ù.

¸¹Àº ncurses routine¿¡´Â º¹¼öÀÇ ¹öÁ¯ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. w ·Î ½ÃÀ۵Ǵ routine¿¡´Â À©µµ¿ì Àμö°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. p ·Î ½ÃÀ۵Ǵ routine¿¡´Â Æеå Àμö°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. Á¢µÎ¾î°¡ ¾ø´Â routine´Â, ÀϹÝÀûÀ¸·Î stdscr ¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù.
mv ·Î ½ÃÀ۵Ǵ routine¿¡¼­´Â, À̵¿Ã³ÀÇ y ÁÂÇ¥¿Í x ÁÂÇ¥°¡ ¾øÀ¸¸é, ÀûÀýÇÑ ¾×¼ÇÀ» ½ÇÇàÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. routine°¡ mv ·Î ½ÃÀ۵ȴٰí ÇÏ´Â °ÍÀº, move °¡ ºÒ·Á °¡°í ³ª¼­ ´Ù¸¥ routine°¡ ºÒ·Á °£´Ù°í ÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. y ÁÂÇ¥´Â À©µµ¿ìÀÇ ÇàÀ», x ÁÂÇ¥´Â Ä÷³À» Ç×»ó ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. Á»óÀº (1,1)Àº ¾Æ´Ï°í Ç×»ó (0,0)ÀÔ´Ï´Ù.
mvw ·Î ½ÃÀ۵Ǵ routine¿¡´Â, À©µµ¿ì Àμö¿Í x ÁÂÇ¥¿Í y ÁÂÇ¥°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. À©µµ¿ì Àμö¸¦ ÁöÁ¤ÇÏ°í ³ª¼­ ÁÂÇ¥¸¦ ÁöÁ¤ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
¾î´À ÄÉÀ̽º¿¡¼­µµ, win ´Â ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â À©µµ¿ì·Î, pad ´Â ¿µÇâÀ» ¹Þ´Â ÆеåÀÔ´Ï´Ù. win ¿Í pad ´Â, Ç×»ó WINDOW ÇüÀÇ Æ÷ÀÎÅÍÀÔ´Ï´Ù.
¿É¼Ç ¼³Á¤ routine¿¡¼­´Â, °ªÀÌ TRUE ³ª FALSE °¡ µÇ¾î ÀÖ´Ù ³í¸® Ç÷¡±× bf °¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. bf ÀÇ ÇüÅ´ Ç×»ó bool ÀÔ´Ï´Ù. º¯¼ö ch ¿Í attrs ÀÇ ÇüÅ´ Ç×»ó chtype ÀÔ´Ï´Ù. ÇüÅ WINDOW, SCREEN, bool, chtype Àº, <ncurses.h> ·Î Á¤Àǵǰí ÀÖ½À´Ï´Ù. TERMINAL ÇüÀº, <term.h> ·Î Á¤Àǵǰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±× ¿Ü ¸ðµç Àμö´Â Á¤¼öÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌÇÏÀÇ °Ñ(Ç¥)´Â, °¢ ncurses routine, ¹× ±× Çؼ³ÀÌ ½Ç·Á ÀÖ´Ù ¸Þ´º¾ó ÆäÀÌÁöÀÇ À̸§À» Áý°èÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
ncurses routine¸í ¸Þ´º¾ó ÆäÀÌÁö¸í
___________________________________________
addch         curs_addch(3)
addchnstr       curs_addchstr(3)
addchstr        curs_addchstr(3)
addnstr        curs_addstr(3)
addstr         curs_addstr(3)
attroff        curs_attr(3)
attron         curs_attr(3)
attrset        curs_attr(3)
baudrate        curs_termattrs(3)
beep          curs_beep(3)
bkgd          curs_bkgd(3)
bkgdset        curs_bkgd(3)
border         curs_border(3)
box          curs_border(3)
can_change_color    curs_color(3)
cbreak         curs_inopts(3)
clear         curs_clear(3)
clearok        curs_outopts(3)
clrtobot        curs_clear(3)
clrtoeol        curs_clear(3)
color_content     curs_color(3)
copywin        curs_overlay(3)
curs_set        curs_kernel(3)
def_prog_mode     curs_kernel(3)
def_shell_mode     curs_kernel(3)
del_curterm      curs_terminfo(5)
delay_output      curs_util(3)
delch         curs_delch(3)
deleteln        curs_deleteln(3)
delscreen       curs_initscr(3)
delwin         curs_window(3)
derwin         curs_window(3)
doupdate        curs_refresh(3)
dupwin         curs_window(3)
echo          curs_inopts(3)
echochar        curs_addch(3)
endwin         curs_initscr(3)
erase         curs_clear(3)
erasechar       curs_termattrs(3)
filter         curs_util(3)
flash         curs_beep(3)
flushinp        curs_util(3)
getbegyx        curs_getyx(3)
getch         curs_getch(3)
getmaxyx        curs_getyx(3)
getparyx        curs_getyx(3)
getstr         curs_getstr(3)
getsyx         curs_kernel(3)
getwin         curs_util(3)
getyx         curs_getyx(3)
halfdelay       curs_inopts(3)
has_colors       curs_color(3)
has_ic         curs_termattrs(3)
has_il         curs_termattrs(3)
hline         curs_border(3)
idcok         curs_outopts(3)
idlok         curs_outopts(3)
immedok        curs_outopts(3)
inch          curs_inch(3)
inchnstr        curs_inchstr(3)
inchstr        curs_inchstr(3)
init_color       curs_color(3)
init_pair       curs_color(3)
initscr        curs_initscr(3)
innstr         curs_instr(3)
insch         curs_insch(3)
insdelln        curs_deleteln(3)
insertln        curs_deleteln(3)
insnstr        curs_insstr(3)
insstr         curs_insstr(3)
instr         curs_instr(3)
intrflush       curs_inopts(3)
is_linetouched     curs_touch(3)
is_wintouched     curs_touch(3)
isendwin        curs_initscr(3)
keyname        curs_util(3)
keypad         curs_inopts(3)
killchar        curs_termattrs(3)
leaveok        curs_outopts(3)
longname        curs_termattrs(3)
meta          curs_inopts(3)
move          curs_move(3)
mvaddch        curs_addch(3)
mvaddchnstr      curs_addchstr(3)
mvaddchstr       curs_addchstr(3)
mvaddnstr       curs_addstr(3)
mvaddstr        curs_addstr(3)
mvcur         curs_terminfo(5)
mvdelch        curs_delch(3)
mvderwin        curs_window(3)
mvgetch        curs_getch(3)
mvgetstr        curs_getstr(3)
mvinch         curs_inch(3)
mvinchnstr       curs_inchstr(3)
mvinchstr       curs_inchstr(3)
mvinnstr        curs_instr(3)
mvinsch        curs_insch(3)
mvinsnstr       curs_insstr(3)
mvinsstr        curs_insstr(3)
mvinstr        curs_instr(3)
mvprintw        curs_printw(3)
mvscanw        curs_scanw(3)
mvwaddch        curs_addch(3)
mvwaddchnstr      curs_addchstr(3)
mvwaddchstr      curs_addchstr(3)
mvwaddnstr       curs_addstr(3)
mvwaddstr       curs_addstr(3)
mvwdelch        curs_delch(3)
mvwgetch        curs_getch(3)
mvwgetstr       curs_getstr(3)
mvwin         curs_window(3)
mvwinch        curs_inch(3)
mvwinchnstr      curs_inchstr(3)
mvwinchstr       curs_inchstr(3)
mvwinnstr       curs_instr(3)
mvwinsch        curs_insch(3)
mvwinsnstr       curs_insstr(3)
mvwinsstr       curs_insstr(3)
mvwinstr        curs_instr(3)
mvwprintw       curs_printw(3)
mvwscanw        curs_scanw(3)
napms         curs_kernel(3)
newpad         curs_pad(3)
newterm        curs_initscr(3)
newwin         curs_window(3)
nl           curs_outopts(3)
nocbreak        curs_inopts(3)
nodelay        curs_inopts(3)
noecho         curs_inopts(3)
nonl          curs_outopts(3)
noqiflush       curs_inopts(3)
noraw         curs_inopts(3)
notimeout       curs_inopts(3)
overlay        curs_overlay(3)
overwrite       curs_overlay(3)
pair_content      curs_color(3)
pechochar       curs_pad(3)
pnoutrefresh      curs_pad(3)
prefresh        curs_pad(3)
printw         curs_printw(3)
putp          curs_terminfo(5)
putwin         curs_util(3)
qiflush        curs_inopts(3)
raw          curs_inopts(3)
redrawwin       curs_refresh(3)
refresh        curs_refresh(3)
reset_prog_mode    curs_kernel(3)
reset_shell_mode    curs_kernel(3)
resetty        curs_kernel(3)
restartterm      curs_terminfo(5)
ripoffline       curs_kernel(3)
savetty        curs_kernel(3)
scanw         curs_scanw(3)
scr_dump        curs_scr_dmp(3)
scr_init        curs_scr_dmp(3)
scr_restore      curs_scr_dmp(3)
scr_set        curs_scr_dmp(3)
scrl          curs_scroll(3)
scroll         curs_scroll(3)
scrollok        curs_outopts(3)
set_curterm      curs_terminfo(5)
set_term        curs_initscr(3)
setscrreg       curs_outopts(3)
setsyx         curs_kernel(3)
setterm        curs_terminfo(5)
setupterm       curs_terminfo(5)
slk_attroff      curs_slk(3)
slk_attron       curs_slk(3)
slk_attrset      curs_slk(3)
slk_clear       curs_slk(3)
slk_init        curs_slk(3)
slk_label       curs_slk(3)
slk_noutrefresh    curs_slk(3)
slk_refresh      curs_slk(3)
slk_restore      curs_slk(3)
slk_set        curs_slk(3)
slk_touch       curs_slk(3)
standend        curs_attr(3)
standout        curs_attr(3)
start_color      curs_color(3)
subpad         curs_pad(3)
subwin         curs_window(3)
syncok         curs_window(3)
termattrs       curs_termattrs(3)
termname        curs_termattrs(3)
tigetflag       curs_terminfo(5)
tigetnum        curs_terminfo(5)
tigetstr        curs_terminfo(5)
timeout        curs_inopts(3)
touchline       curs_touch(3)
touchwin        curs_touch(3)
tparm         curs_terminfo(5)
tputs         curs_terminfo(5)
typeahead       curs_inopts(3)
unctrl         curs_util(3)
ungetch        curs_getch(3)
untouchwin       curs_touch(3)
use_env        curs_util(3)
vidattr        curs_terminfo(5)
vidputs        curs_terminfo(5)
vline         curs_border(3)
vwprintw        curs_printw(3)
vwscanw        curs_scanw(3)
waddch         curs_addch(3)
waddchnstr       curs_addchstr(3)
waddchstr       curs_addchstr(3)
waddnstr        curs_addstr(3)
waddstr        curs_addstr(3)
wattroff        curs_attr(3)
wattron        curs_attr(3)
wattrset        curs_attr(3)
wbkgd         curs_bkgd(3)
wbkgdset        curs_bkgd(3)
wborder        curs_border(3)
wclear         curs_clear(3)
wclrtobot       curs_clear(3)
wclrtoeol       curs_clear(3)
wcursyncup       curs_window(3)
wdelch         curs_delch(3)
wdeleteln       curs_deleteln(3)
wechochar       curs_addch(3)
werase         curs_clear(3)
wgetch         curs_getch(3)
wgetnstr        curs_getstr(3)
wgetstr        curs_getstr(3)
whline         curs_border(3)
winch         curs_inch(3)
winchnstr       curs_inchstr(3)
winchstr        curs_inchstr(3)
winnstr        curs_instr(3)
winsch         curs_insch(3)
winsdelln       curs_deleteln(3)
winsertln       curs_deleteln(3)
winsnstr        curs_insstr(3)
winsstr        curs_insstr(3)
winstr         curs_instr(3)
wmove         curs_move(3)
wnoutrefresh      curs_refresh(3)
wprintw        curs_printw(3)
wredrawln       curs_refresh(3)
wrefresh        curs_refresh(3)
wscanw         curs_scanw(3)
wscrl         curs_scroll(3)
wsetscrreg       curs_outopts(3)
wstandend       curs_attr(3)
wstandout       curs_attr(3)
wsyncdown       curs_window(3)
wsyncup        curs_window(3)
wtimeout        curs_inopts(3)
wtouchln        curs_touch(3)
wvline         curs_border(3)

routineÀÇ Çؼ³·Î Ư±âµÇ¾î ÀÖÁö ¾ÊÀ¸¸é, Á¤¼ö¸¦ µÇµ¹¸®´Â routine´Â, ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇßÀ» °æ¿ì´Â ERR ¸¦ µÇµ¹·Á, ¹®Á¦°¡ ¾ø´Â °æ¿ì´Â ERR ÀÌ¿ÜÀÇ Á¤¼öÄ¡¸¦ µÇµ¹¸³´Ï´Ù.
setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx, getmaxyx ÀÌ¿ÜÀÇ ¸ðµç ¸ÅÅ©·Î´Â, w ¹öÁ¯ÀÇ °ªÀ» µÇµ¹¸³´Ï´Ù. setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx, getmaxyx ÀÇ ¹Ýȯ°ªÀº Á¤Àǵǰí ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. (Áï, ÇÒ´ç ½ºÅ×ÀÌÆ®¸ÕÆ®ÀÇ ¿ìÃø¿¡¼­´Â »ç¿ëÇÏÁö ¸»¾Æ ÁÖ¼¼¿ä. )
Æ÷ÀÎÅ͸¦ µÇµ¹¸®´Â routine´Â, ¿¡·¯°¡ ¹ß»ýÇϸé(ÀÚ) NULL ¸¦ µÇµ¹¸³´Ï´Ù.

routineÀÇ »ó¼¼ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â, terminfo(5), ¹× À̸§ÀÌ ¡¸curs_¡¹·Î ½ÃÀ۵ȴ٠¼½¼Ç 3 ÀÇ ÆäÀÌÁö¸¦ ÂüÁ¶ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

Çì´õ ÆÄÀÏ <ncurses.h> ¸¦ ¼öÁß¿¡ ³ÖÀ¸¸é(ÀÚ), Çì´õ ÆÄÀÏ <stdio.h> ¿Í <unctrl.h> °¡ ÀÚµ¿ÀûÀ¸·Î ¹Þ¾Æµé¿©Áý´Ï´Ù.

Search for    or go to Top of page |  Section 3 |  Main Index

Powered by GSP Visit the GSP FreeBSD Man Page Interface.
Output converted with ManDoc.